Jelenlegi hely

Témavázlat 51

Témavezető neve (tud. fok., rf.,):Dr. Estók Sándor PhD,  ny. alezredes

KUTATÁSI TÉMA CÍME:
AZ INFORMÁCIÓS RENDSZER ÁLTAL VEZÉRELT HÁLÓZATKÖZPONTÚ RENDSZERLOGISZTIKAI TÁMOGATÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS TUDOMÁNY-, ÉS SZAKTERÜLETEKKEL

A témaválasztás indoklása:
(Előzmények, aktualitás, stb.)
A hálózatközpontú logisztika a közeli jövő kiemelt kérdései reflektorfényébe kerül. A téma a hozzá kapcsolódó még nem említett más különböző területekkel is hálózatközponti rendszer kiépítésére alkalmas. Így más rendszerekkel, szakmai és tudományos területek minden szintjével, ahol a logisztika jelentőséggel bír az adott szervezet életében. Az információ vezérelt hálózatközpontú rendszerlogisztikai technikai elemek, hálózatok, folyamatok, vállalatok, szervezetek, infrastruktúrák alkalmazást rendszerként értelmezem, amely a központi rendszer részévé lesz. Az adott szervezet, vagy vállalkozás együttműködés a támogatás szempontjai értelmében egyesíthető a nevezett együttműködést igénylőkkel. Nem okoz problémát, ha ez éppen a megújuló energiák bármely területéhez, vagy egy biztonságtechnikai szervezet igényei szerint szükséges együttműködni. Ahol logisztikai környezet kialakítása vagy működtetése szükséges ott ez a rendszer partnerként értelmezhető.  
A hálózatközpontú rendszerlogisztika támogatása korunk színvonalán működő rendszerszintű elemekre épül, ugyanakkor tudásalapon működő logisztikai – infokommunikációs rendszerek szinergiája adja az együttműködés alapját. Rendszerei, felépítményei és infrastruktúrái a logisztikatudomány tudásbázisára épül. Napjainkra kialakultak az integrált ellátási láncok, hálózatok, vállalatok, cégek, elosztó rendszerek, intézmények és mindezek részt vesznek az értékteremtő folyamatokban. E nagy rendszer mozgatórugója a megszervezett információ a maga meghatározott, kiszámítható mozgáspályáján összhangban mozog. Ő a meghatározó elem, minden rendszerben megjelenik valós idejű kép, hang, adat, információ formájában, és megjelenik a számítógépek számtalan sokaságán és rendszerein. Mindezek megvalósulnak nagy térbeli kiterjedésben, nagy teljesítményű képességekkel. Ez a rendszer a XXI. század színvonalán működik a benne szereplő technikai eszközökkel és technológiai folyamatok alkalmazásán keresztül. A hálózatközpontú logisztika alapvetően Interaktív térben megvalósuló információáramlás az értékteremtő együttműködéssel, logisztikai támogatással. Korunk legjobban és leghatékonyabban szervezett intelligens logisztikai támogatása valósul meg. Ez a rendszer minden környezetben és alkalmazásban a célokhoz, üzleti érdekekhez, a partnerek képességeihez, és a megrendelő igényeihez alkalmazkodik. A katonai területeken is képes együttműködni civil alkalmazásban levő partnerekkel is

Célkitűzések:
A kutatás célja a hálózatközpontú logisztikát tudományos alapon az elvek és alkalmazások összehangolásával szükséges kidolgozni, az eddig felhalmozódott elméleti és gyakorlati ismeretek, tapasztalatok és eredmények alapján. A logisztika tudománynak és az eddig kialakult logisztikai alkalmazások gyakorlatának megfelelően szükséges új logisztikai szemlélettel és gondolkodással a konkrét feladathoz igazítani a hálózatközpontú logisztika tervezését, térben és időben illeszkedő feltételekkel. Célkitűzés továbbá a hálózatközpontú logisztika a vele együttműködő ellátási láncok hálózatok, ellátó-elosztó rendszerek működésének, szervezésével, modern technikai képességekkel új megoldások kidolgozása minden olyan térben és tudományok más területein, ahol a logisztikai támogatás jelen van. Új területek bevonása eddig nem ismert alkalmazásokhoz hálózatközpontú szervezés és működtetés kialakítása, modernizálási lehetőségekkel új eredmények elérése az értékteremtésben, a minőség javításban a szinergia területeinek alkalmazásával. Kiemelt figyelemmel vizsgálva a változások körülményeit és okait, új megoldások feltárását megvalósítva, vonjunk be a hálózatközpontú logisztikai rendszerbe új tudomány területeket, elméleteket és gyakorlatban megvalósítható alkalmazásokat.  

Alkalmazandó módszerek, a kutatás módszertani elképzelései:
A kutatási módszerek és módszertani elképzelések a hálózatközpontú logisztika a XXI század modern logisztikai rendszereire való kiterjesztése. Mindezek előtt azok megismerése és alkalmazott módszereinek kiszélesítése elemzése. A téma hazai és külföldi írott, elektronikus forrás anyagainak összegyűjtése, tanulmányozása és értelmezése, úgy elméleti, mint gyakorlati szempontok alapján. A hálózatközpontú logisztikának bevezetése és kialakítása a kiválasztott területen, majd a lehetőségek szerint a korunk színvonalán működő modern technika, technológia és infokommunikációs rendszerek lehetőségei szerinti működtetés. Végezetül következtetések, logisztikai jövőértékek feltárása, megfogalmazása és valószínű prognózis elkészítése.

Tervezett, illetve várható új tudományos eredmények:
A XXI. század hálózatközpontú logisztikai rendszereinek és vele összhangban működő rendszerelemek várható működtetésével a világ nagy logisztikai iparának tökéletesítése érhető el. 1. Létrejön a logisztika és az infokommunikációs társadalom legmagasabb szintű együttműködése. 2.  Létrejön a hálózatközpontú vertikális rugalmas háló. 3. A térbeli kiterjedés – Föld, levegő, tengerfelszín feletti és alatti térség és az Űr terek. 4, A HKL új távlatokat, lehetőségeket, dimenziókat, de új logisztikai korszakot is nyithat. 5. Átalakítja a logisztika környezetét, műveleteit, módszereit, üzleti, gazdasági, nemzetközi integrációs környezetét. 6. A hadviselésben a hálózatközpontú logisztika egyenrangú stratégiai partnere lehet a hálózatos hadviselésnek. Új kutatási eredmény feltárása lehetséges úgy az új tudományos felfedezések bevonásával, mint az elméleti területeken és az alkalmazásban egyaránt. Valamint az ellátási lánc, a hálózat és annak elemei mentén, és annak bármelyik részében, úgy a szervezésben, mint az optimalizálásban.

A pályázó témavezetőnek a témakörben megkezdett kutatási eredményét 
tanúsító, legutóbbi 5 éves releváns publikációinak bibliográfiai tételei:

Estók Sándor:(2009) Hálózatközpontú integrált interdiszciplináris logisztika
BOLYAI SZEMLE XVIII. évf.:(3. szám) pp. 23-33.

Dr. Estók Sándor: (2011) A XXI. század logisztikai szemlélete a szinergiára hangolódik
HADTUDOMÁNYI SZEMLE 4. évf:(3. sz.) pp. 144-148.

Estók Sándor: (2009) A stratégia logisztikája, a logisztika stratégiája: Korszakváltás a harci logisztikai támogatásban
TÁRSADALOM ÉS HONVÉDELEM 2009. XIII. évf:(1. szám) pp. 123-135.

Dr. Estók Sándor: (2012) Szervezett és önálló információ vezérli a hálózatközpontú logisztikát TRANZIT: Szállítmányozási szaklap (Balatonfüred) XIII évf.: márc. pp. 38-40.

Dr. Estók Sándor: (2012) Szervezett és önálló információ vezérli a hálózatközpontú logisztikát, 2. rész TRANZIT Szállítmányozási szaklap (Balatonfüred) XIII évf.: április pp. 46-48.

Kutatandó ajánlott irodalom
Prof.  Knoll Imre:(2010) Interdiszciplináris logisztika a gazdaságpolitikában (2. bővitett kiadás) Kiadó, Vasút - Közút Bt. Budapest, 2010 ISBN 978963 88548 1 0

Prof. Chikán Attila: (2008) Vállalat-gazdaságtan ISBN 9789639698 60 4

Prof. Haig Zsolt- Várhegyi István Hadviselés az információs hadszíntéren, Budapest
Zrínyi Kiadó 2005. IS3919BN963327

Budapest, 2015 09.12.