Általános tudnivalók

Felvétel doktori képzésre – (szabályzat kivonat a hatályos EDHSZ-ből)

19. §

(1) Doktori képzésre az vehető fel, aki a mesterképzésben szerzett fokozattal és szakképzettséggel, valamint a doktori iskola szabályzatában meghatározott, a tudományterület műveléséhez szükséges idegen nyelvismerettel rendelkezik (Nftv. 40. § (6) bek).

(2) A doktori képzésekre történő jelentkezések felhívásait és pontos feltételeit a doktori iskolák saját honlapjukon mindenki számára hozzáférhetővé teszik. A felvételi követelményekkel, a jelentkezésekkel, a felvételi eljárással kapcsolatos részletes szabályokat a doktori iskola a saját szabályzatában rögzíti. Szervezett doktori képzésre sikeres felvételi eljárás alapján lehet felvételt nyerni.

(3) Doktori képzésre a doktori iskola vezetőjéhez benyújtott kérelemmel (D6) melléklet) lehet jelentkezni. Az Egyetem doktori iskolában folyó képzésre való felvétel általános feltételei:

a) legalább jó minősítésű mester (MA/MSc), illetve a korábbi képzési rendszerben azzal egyenértékű egyetemi diploma (a diploma minősítése a végzéstől számított két év után nem kizáró ok);

b) idegennyelv ismeret;

c) kezdeti tudományos, illetve művészeti teljesítmény (pl. TDK dolgozat, konferencia-előadás, publikáció, stb).

d) megfelelő szakmai felkészültség, kutatási elképzelések, terv;

(4) A doktori képzésre való jelentkezéshez benyújtott pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

a) kitöltött jelentkezési lap (D6 melléklet);

b) a felvételi eljárási díj befizetését igazoló irat;

c) az MSc/MA/egyetemi oklevél másolata (az eredeti bemutatása mellett);

d) nyelvtudást igazoló okmányok másolatai (az eredeti bemutatása mellett);

e) szakmai önéletrajz publikációs jegyzékkel;

f) a választott intézet, illetve kutatóhely és témavezető fogadó nyilatkozata (állami ösztöndíjas képzési formára jelentkezés esetén);

g) előzetes kutatási terv (1-2 oldal) a leendő témavezető(k) láttamozásával, egyéni felkészülésre jelentkező esetén a jelentkező az Adatbázis szerinti publikációs listája;

h) egyéni felkészülők esetében a munkahely támogató nyilatkozata;

i) egyéb dokumentumok (pl. ajánlások);

j) nyilatkozat arról, hogy kéri-e felvételét akkor, ha ösztöndíjban nem részesül.

(5) Záróvizsga előtt álló mesterképzésben résztvevő hallgatók jelentkezése esetén az oklevél minősítése bemutatásának határidejét a doktori iskola saját szabályzatában rögzíti, mindaddig a hallgatók csak feltételes felvételt nyerhetnek.

(6) Külföldön szerzett oklevelet a jelentkezés előtt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell elismertetni (és erre vonatkozó kérés esetén honosítani).

20. §

(1) A felvételre jelentkezőkkel a DIT által felkért felvételi bizottság (elnök, tagok) felvételi beszélgetést folytat személyes jelenléttel vagy online formában. A benyújtott dokumentumok, valamint a felvételi beszélgetés alapján a bizottság 100 pontos skálán értékeli a jelentkezők teljesítményét az alábbi szempontok szerint:

a) a korábbi tanulmányi előmenetel (MSc/MBA diploma minősítése) – maximum 30 pont (jeles diploma 30, jó diploma 20, közepes 10 pont);

b) Angol nyelvismeret – maximum 15 pont (felsőfokú 15, középfokú 11, alapfokú 7, helyszíni szóbeli felmérés 0-7 pont);

c) a korábbi kutatói, alkotói és vagy szakmai munka során felmutatott eredmények (diákköri díjak, szaktudományi közlemények, szabadalmak, dokumentumokkal igazolt fejlesztések) – maximum 30 pont;

d) a doktori munkával kapcsolatos elképzelések, a kutatási program megvalósíthatósága – maximum 25 pont.

A pontszámítás további részleteit a doktori iskolák szabályzatai tartalmazzák.

(2) A kapott pontszámok alapján a felvételi bizottság rangsorolja a jelentkezőket. A doktori képzésre történő felvételhez legalább 60 pont szükséges és mind a négy szempont szerint legalább 5 pontot kell elérni. A 60 pont csak szükséges feltétel a felvételhez, de nem jelenti annak biztosítékát, és nem jelent garanciát bármilyen ösztöndíj elnyerésére sem.

(3) A felvételi bizottság értékelése és jelentése alapján a DIT további szempontok (a kutatási téma prioritása, a témavezető szakmai potenciálja, az EDHT-től kapott ösztöndíj-keretszámok, valamint a kar egyéb lehetőségeinek) figyelembevételével tesz felvételi javaslatot az EDHT elnökének.

(4) A felvételi döntést az EDHT elnöke hozza meg, és erről határozatot ad ki.

(5) A 15. § (5) bekezdésével összhangban a felvételi döntés lehet:

a) felvétel állami ösztöndíjas, teljes idejű, nappali munkarendű szervezett képzésre;

b) felvétel önköltséges, teljes idejű, nappali munkarendű szervezett képzésre;

c) felvétel önköltséges, részidős, levelező munkarendű képzésre;

d) felvétel egyéni felkészülésre

e) a jelentkezés elutasítása.

(6) A felvétel Dl-ba, doktori képzési programra történik. A felvételi döntés megnevezi a doktorandusz témavezetőjét (témavezetőit) is.

(7) A pályázóknak az EDHT elnöke küldi ki a döntésről szóló értesítést. Felvétel esetén az értesítésben közölni kell a képzés formáját, a részvétel részletes feltételeit, illetve a képzési formához és a hallgatói jogviszonyhoz tartozó jogokat és kötelezettségeket, valamint az adatkezelésre vonatkozószabályokat is.

(8) Elutasítás esetén a döntést indokolni kell. A felvételt elutasító döntés ellen, ha az jogszabályt vagy intézményi szabályzatot sért, az Egyetem rektorához – az elutasító döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül – lehet fellebbezni. A fellebbezési ügyekben 30 napon belül a rektor dönt.

(9) A doktori képzéshez kapcsolódóan megállapodás köthető az Egyetem, a doktorandusz és a témavezető között.

(10) A doktori képzés a doktori iskolába való beiratkozással kezdődik.

(7) A pályázóknak az EDHT elnöke küldi ki a döntésről szóló értesítést. Felvétel esetén az értesítésben közölni kell a képzés formáját, a részvétel részletes feltételeit, illetve a képzési formához és a hallgatói jogviszonyhoz tartozó jogokat és kötelezettségeket, valamint az adatkezelésre vonatkozószabályokat is.

(8) Elutasítás esetén a döntést indokolni kell. A felvételt elutasító döntés ellen, ha az jogszabályt vagy intézményi szabályzatot sért, az Egyetem rektorához – az elutasító döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül – lehet fellebbezni. A fellebbezési ügyekben 30 napon belül a rektor dönt.

(9) A doktori képzéshez kapcsolódóan megállapodás köthető az Egyetem, a doktorandusz és  témavezető között.

(10) A doktori képzés a doktori iskolába való beiratkozással kezdődik. Egyéni felkészülés a doktori fokozat megszerzésére

Egyéni felkészülés doktori fokozatszerzésre

21. §

(1) Egyéni felkészülő esetén:

a) a doktori fokozatszerzési eljárás kérelem alapján, a komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annak elfogadásával kezdődik;

b) az egyéni felkészülésre irányuló felvétel feltételeit ezen szabályzat 15. § (3) bekezdése tartalmazza;

c) a komplex vizsga sikeres teljesítése esetén az Egyetem elismeri a komplex vizsgára bocsátás feltételéül meghatározott minimum krediteket azzal, hogy kérelemre az előzetesen megszerzett ismeretek, kompetenciák alapján további krediteket is el lehet ismerni. A komplex vizsga teljesítésével az Egyetem a képzési és kutatási szakasz 120 kreditpontjának teljesítését elfogadja (387/2012. Kr. 12. § c);

d) a komplex vizsga a kutatási és disszertációs szakasz első félévéhez tartozik.

(2) Az egyéni felkészülőt kreditszerzési kötelezettség nem terheli, az értekezés elkészítéséhez témavezetőt kérhet, akit a doktori iskola tanácsa kér fel.

(3) Az egyéni felkészülő a komplex vizsga letételétől számított három éven belül köteles doktori értekezését nyilvános védési eljárásra benyújtani. Ez a határidő különös méltánylást érdemlő esetekben legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.